தேவஸ்தானம்
கடிகாரம்
Sri Lanka
பார்வையாளர்கள்

ஒளிப்பதிவுகள் (videos)கொடியிறக்கம்

படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் கொடியிறக்க உற்சவ புகைப்படங்களை(28 photos) முழுமையாக பார்வையிடலாம்
கொடியிறக்கம்

தேரடி திருவிழா

படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் தேரடி திருவிழா புகைப்படங்களை(20 photos) முழுமையாக பார்வையிடலாம்
தேரடி திருவிழா

தேர் திருவிழா-ஒளிப்பதிவுகள்


தேர் திருவிழா-ஒளிப்பதிவுகள்

தீர்த்ததிருவிழா


படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் தீர்த்ததிருவிழா புகைப்படங்களை(91 photos) முழுமையாக பார்வையிடலாம்
தீர்த்ததிருவிழா-2018

தேர் திருவிழா


படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் தேர் திருவிழா புகைப்படங்களை(26 photos) முழுமையாக பார்வையிடலாம்
தேர் திருவிழா

7ம் நாள் காலைஉற்சவம்

படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் 7ம் நாள் காலைஉற்சவ புகைப்படங்களை பார்வையிடலாம்
7ம் நாள் காலைஉற்சவம்

6ம் நாள் காலைஉற்சவம்

படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் 6ம் நாள் காலை உற்சவ புகைப்படங்களை(7 photos) முழுமையாக பார்வையிடலாம்
6ம் நாள் காலைஉற்சவம்

7ம் திருவிழா -இரவு

7ம் திருவிழா -இரவு

படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் புகைப்படங்களை பார்வையிடலாம்7ம் திருவிழா -இரவு

மஞ்ச திருவிழா

படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் மஞ்ச திருவிழா புகைப்படங்களை(66 photos) முழுமையாக பார்வையிடலாம்மஞ்சம் 2018

5ம் நாள் காலை

படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் 5ம் நாள் காலை உற்சவ புகைப்படங்களை(29 photos) முழுமையாக பார்வையிடலாம்5ம் நாள் காலை

?>