தேவஸ்தானம்
கடிகாரம்
Sri Lanka
பார்வையாளர்கள்

Follow us
ஒளிப்பதிவுகள் (videos)மூன்றாம் பங்குனித்திங்கள் இரவு திருவிழா ஒளிப்பதிவு (video)

ஏவிளம்பி வருட மூன்றாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் இரவு திருவிழாவில் அம்பாளின் அருட்காட்சி ஒளிப்பதிவு (video)
follow us=>facebook-மட்டுவில் பன்றித்தலைச்சிக் கண்ணகை அம்மன்

காவடிகள் ஒளிப்பதிவு (video)

மூன்றாம் பங்குனிதிங்கள் காவடிகள் ஒளிப்பதிவு (video)

மூன்றாம் பங்குனிதிங்கள் காலை ஒளிப்பதிவு (video)

ஏவிளம்பி வருட மூன்றாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் காலை திருவிழாவில் அம்பாளின் அருட்காட்சி ஒளிப்பதிவு

மூன்றாம் பங்குனித்திங்கள் இரவு

ஏவிளம்பி வருட மூன்றாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் இரவு திருவிழாவில் அம்பாளின் அருட்காட்சி
படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் மூன்றாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் இரவு திருவிழா புகைப்படங்களை(35 photos) முழுமையாக பார்வையிடலாம்.
follow us=>facebook-மட்டுவில் பன்றித்தலைச்சிக் கண்ணகை அம்மன்மூன்றாம் பங்குனித்திங்கள் இரவு

மூன்றாம் பங்குனித்திங்கள் காலை திருவிழா

ஏவிளம்பி வருட மூன்றாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் காலை திருவிழாவில் அம்பாளின் அருட்காட்சி
படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் மூன்றாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் காலை திருவிழா புகைப்படங்களை(30 photos) முழுமையாக பார்வையிடலாம்.
follow us=>facebook-மட்டுவில் பன்றித்தலைச்சிக் கண்ணகை அம்மன்மூன்றாம் பங்குனிதிங்கள் காலை

மூன்றாம் பங்குனிதிங்கள்


ஏவிளம்பி வருட மூன்றாம் பங்குனிதிங்கள் அதிகாலை ஒளிப்பதிவு (video)

மூன்றாம் பங்குனிதிங்கள் காலை


ஏவிளம்பி வருட மூன்றாம் பங்குனிதிங்கள்
படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் மூன்றாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தின் புகைப்படங்களை பார்வையிடலாம்.
follow us=>facebook-மட்டுவில் பன்றித்தலைச்சிக் கண்ணகை அம்மன்
மூன்றாம் பங்குனிதிங்கள் காலை

முதலாம் பங்குனித்திங்கள் காலை திருவிழா ஒளிப்பதிவு (video)

ஏவிளம்பி வருட முதலாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் காலை திருவிழாவில் அம்பாள் இடபவாகனத்தில் அருட்காட்சி ஒளிப்பதிவு (video)

ஏவிளம்பி வருட இரண்டாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் இரவு திருவிழாவில் மகர வாகனத்தில் அம்பாளின் அருட்காட்சி
படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் இரண்டாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் இரவு திருவிழா புகைப்படங்களை(48 photos) முழுமையாக பார்வையிடலாம்.
follow us=>facebook-மட்டுவில் பன்றித்தலைச்சிக் கண்ணகை அம்மன்
இரண்டாம் பங்குனித்திங்கள்  இரவு-2018

இரண்டாம் பங்குனித்திங்கள்-காலை

ஏவிளம்பி வருட இரண்டாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் காலை சோடிசிங்க வாகனத்தில் அன்னையின் அருட்காட்சி.
படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் இரண்டாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில்காலை திருவிழா புகைப்படங்களை(46 photos) முழுமையாக பார்வையிடலாம்.
follow us=>facebook-மட்டுவில் பன்றித்தலைச்சிக் கண்ணகை அம்மன்
2ம் பங்குனித்திங்கள்  காலை2018

?>