தேவஸ்தானம்
கடிகாரம்
Sri Lanka
பார்வையாளர்கள்

Follow us
ஒளிப்பதிவுகள் (videos)Archive for the ‘மஹோற்சவம்’ Category

மூன்றாம் பங்குனிதிங்கள்


ஏவிளம்பி வருட மூன்றாம் பங்குனிதிங்கள் அதிகாலை ஒளிப்பதிவு (video)

மூன்றாம் பங்குனிதிங்கள் காலை


ஏவிளம்பி வருட மூன்றாம் பங்குனிதிங்கள்
படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் மூன்றாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தின் புகைப்படங்களை பார்வையிடலாம்.
follow us=>facebook-மட்டுவில் பன்றித்தலைச்சிக் கண்ணகை அம்மன்
மூன்றாம் பங்குனிதிங்கள் காலை

முதலாம் பங்குனித்திங்கள் காலை திருவிழா ஒளிப்பதிவு (video)

ஏவிளம்பி வருட முதலாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் காலை திருவிழாவில் அம்பாள் இடபவாகனத்தில் அருட்காட்சி ஒளிப்பதிவு (video)

ஏவிளம்பி வருட இரண்டாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் இரவு திருவிழாவில் மகர வாகனத்தில் அம்பாளின் அருட்காட்சி
படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் இரண்டாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் இரவு திருவிழா புகைப்படங்களை(48 photos) முழுமையாக பார்வையிடலாம்.
follow us=>facebook-மட்டுவில் பன்றித்தலைச்சிக் கண்ணகை அம்மன்
இரண்டாம் பங்குனித்திங்கள்  இரவு-2018

இரண்டாம் பங்குனித்திங்கள்-காலை

ஏவிளம்பி வருட இரண்டாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் காலை சோடிசிங்க வாகனத்தில் அன்னையின் அருட்காட்சி.
படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் இரண்டாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில்காலை திருவிழா புகைப்படங்களை(46 photos) முழுமையாக பார்வையிடலாம்.
follow us=>facebook-மட்டுவில் பன்றித்தலைச்சிக் கண்ணகை அம்மன்
2ம் பங்குனித்திங்கள்  காலை2018

இரண்டாம் பங்குனித்திங்கள்

ஏவிளம்பி வருட இரண்டாம் பங்குனித்திங்கள்
படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் இரண்டாம் பங்குனித்திங்கள் புகைப்படங்களை(11 photos) பார்வையிடலாம்.
follow us=>facebook-மட்டுவில் பன்றித்தலைச்சிக் கண்ணகை அம்மன்
2ம் பங்குனித்திங்கள்

முதலாம் பங்குனித்திங்கள் இரவு

ஏவிளம்பி வருட முதலாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் இரவு திருவிழாவில் அம்பாளின் அருட்காட்சி
படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் முதலாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் இரவு திருவிழா புகைப்படங்களை(34 photos) முழுமையாக பார்வையிடலாம்.
முதலாம் பங்குனித்திங்கள் இரவு2018

முதலாம் பங்குனித்திங்கள் காலை 2018

ஏவிளம்பி வருட முதலாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் காலை திருவிழாவில் அம்பாள் இடபவாகனத்தில் அருட்காட்சி அளித்தார்.

படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் முதலாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் காலை திருவிழா புகைப்படங்களை(21 photos) முழுமையாக பார்வையிடலாம்.
முதலாம் பங்குனித்திங்கள் காலை 2018

தேர் திருவிழா ஒளிப்பதிவு (video)


தேர் திருவிழா ஒளிப்பதிவு (video)

கொடியிறக்கத்திருவிழா

படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் கொடியிறக்கத்திருவிழா புகைப்படங்களை(14 photos) முழுமையாக பார்வையிடலாம்
கொடியிறக்கத்திருவிழா

?>