தேவஸ்தானம்
கடிகாரம்
Sri Lanka
பார்வையாளர்கள்

Follow us
ஒளிப்பதிவுகள் (videos)Archive for the ‘மஹோற்சவம்’ Category

வைகாசிவிசாகப்பொங்கல்

படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் வைகாசிவிசாகப்பொங்கல் உற்சவத்தின் புகைப்படங்களை(photos 14) பார்வையிடலாம்.வைகாசிவிசாகப்பொங்கல்

நான்காம் பங்குனிதிங்கள் காவடிகள் ஒளிப்பதிவு (video)

நான்காம் பங்குனிதிங்கள் காவடிகள் ஒளிப்பதிவு

வருஷப்பிறப்பு புகைப்படங்கள்

படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் வருஷப்பிறப்பு உற்சவத்தின் புகைப்படங்களை பார்வையிடலாம்.வருஷப்பிறப்பு உற்சவம்-2

வருஷப்பிறப்பு உற்சவம்


படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் வருஷப்பிறப்பு உற்சவத்தின் புகைப்படங்களை (10 photos) பார்வையிடலாம்.
follow us=>facebook-மட்டுவில் பன்றித்தலைச்சிக் கண்ணகை அம்மன்
வருஷப்பிறப்பு உற்சவம்

நான்காம் பங்குனித்திங்கள் இரவு திருவிழா ஒளிப்பதிவு (video)

ஏவிளம்பி வருட நான்காம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் இரவு திருவிழாவில் அம்பாளின் அருட்காட்சி ஒளிப்பதிவு (video)
follow us=>facebook-மட்டுவில் பன்றித்தலைச்சிக் கண்ணகை அம்மன்

நான்காம் பங்குனித்திங்கள் காலை ஒளிப்பதிவு (video)

ஏவிளம்பி வருட நான்காம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் காலை திருவிழாவில் அம்பாளின் அருட்காட்சி ஒளிப்பதிவு (video)
follow us=>facebook-மட்டுவில் பன்றித்தலைச்சிக் கண்ணகை அம்மன்

காவடிகள் ஒளிப்பதிவு (video)

மூன்றாம் பங்குனிதிங்கள் காவடிகள் ஒளிப்பதிவு (video)

மூன்றாம் பங்குனிதிங்கள் காலை ஒளிப்பதிவு (video)

ஏவிளம்பி வருட மூன்றாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் காலை திருவிழாவில் அம்பாளின் அருட்காட்சி ஒளிப்பதிவு

மூன்றாம் பங்குனித்திங்கள் இரவு

ஏவிளம்பி வருட மூன்றாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் இரவு திருவிழாவில் அம்பாளின் அருட்காட்சி
படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் மூன்றாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் இரவு திருவிழா புகைப்படங்களை(35 photos) முழுமையாக பார்வையிடலாம்.
follow us=>facebook-மட்டுவில் பன்றித்தலைச்சிக் கண்ணகை அம்மன்மூன்றாம் பங்குனித்திங்கள் இரவு

மூன்றாம் பங்குனித்திங்கள் காலை திருவிழா

ஏவிளம்பி வருட மூன்றாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் காலை திருவிழாவில் அம்பாளின் அருட்காட்சி
படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் மூன்றாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் காலை திருவிழா புகைப்படங்களை(30 photos) முழுமையாக பார்வையிடலாம்.
follow us=>facebook-மட்டுவில் பன்றித்தலைச்சிக் கண்ணகை அம்மன்மூன்றாம் பங்குனிதிங்கள் காலை

?>